Show simple item record

dc.contributor.authorDrozd, Filip
dc.contributor.authorHansen, Ketil Lenert
dc.date.accessioned2020-01-27T08:50:57Z
dc.date.available2020-01-27T08:50:57Z
dc.date.created2019-12-18T07:28:55Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn2464-2142
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2637964
dc.description.abstractBAKGRUNN Denne artikkelen er en kunnskapsoppsummering av effektene på De Utrolige Årenes universalprogram Oppmerksomme og utviklingsstøttende foreldre (DUÅ Universal) i Norden. DUÅ Universal er et universalforebyggende program som gis til foreldre, for å forebygge atferdsvansker og styrke sosial og emosjonell kompetanse hos barn i alderen 2 til 6 år. Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – Nord (RKBU Nord), er tiltaksleverandør i Norge og har det nasjonale ansvaret for å gi opplæring i programmet. DUÅ Universal er et av flere programmer i DUÅs programserie som er opprinnelig utviklet i USA (www.incredibleyears.com). METODE DUÅ Universal er vurdert og klassifisert i henhold til Ungsinn sine kriterier og prosedyrer for beskrivelse av tiltaket, samt en oppsummering av effektstudier, forskningsmetodisk kvalitet og implementeringskvalitet. Det ble gjort litteratursøk i databasene Embase, Medline og Psykinfo, NORART Cochrane, Cristin, NORA, SCOPUS og SweMed. Søket resulterte i tre artikler basert på en norsk effektstudie som ble inkludert. I tillegg er det innhentet informasjon om DUÅ Universal gjennom dokumentasjon fra tiltaksleverandør (deriblant manual, veiledere og annet materiell). Denne kunnskapsoppsummeringen er begrenset til det universalforebyggende tiltaket. RESULTATER DUÅ Universal er godt beskrevet i flere dokumenter blant annet gjennom en detaljert manual. Det foreligger en norsk studie som undersøker effekten av tiltaket på atferdsvansker blant barna, og foreldrepraksis og foreldrekompetanse. Studien hadde et randomisert kontrollert design med oppfølging ved oppstart, etter endt tiltak, og ved 1 og 4 år. Studien er av god forskningsmetodisk kvalitet. DUÅ Universal synes å gi en umiddelbar bedring i begynnende tegn på atferdsvansker ved endt tiltak, sammenlignet med kontrollgruppen. Det er ingen forskjell ved oppfølging på 1 og 4 år, men kan forstås slik at DUÅ Universal gir en raskere bedring for barna. Oppfølgingsstudien har dokumentert vedvarende effekt på positiv oppdragelsespraksis blant foreldrene over 4 årsperioden. Foreldrene i tiltaksgruppen rapporterte også gjennomgående om mindre bruk av røffe disiplineringsstrategier ved de enkelte måletidspunktene. I tillegg viste studien økt tilfredshet blant foreldre i foreldrerollen ved endt tiltak og 1 år, og mestringsfølelse ved endt tiltak og 4 år. Det er ikke undersøkt effekter på andre sentrale utfallsmål for programmet slik som barnas sosiale og emosjonelle kompetanse. Tiltaket vurderes å ha tilfredsstillende systemer for å sikre implementeringskvalitet. KONKLUSJON Basert på Ungsinn sine kriterier klassifiseres DUÅ Universal på evidensnivå 4 – tilfredsstillende dokumentasjon på effekt. Dette til tross for at det mangler langtidseffekter for det som er hovedmålsettingene med programmet for barna.
dc.description.abstractBACKGROUND This article is a systematic review of the effects of the Incredible Years (IY) universal prevention program Attentive Parenting in the Nordic countries. IY Attentive Parenting is a program provided to parents to prevent behavioral problems and strengthen social and emotional competence among children aged 2 to 6 years. The Regional Centre for Child and Youth Mental Health and Child Welfare, Northern Norway (RKBU Nord), is the purveyor of IY Attentive Parenting in Norway and has a national responsibility for providing training in the program. IY Attentive Parenting is one of several in the series of IY programs for parents and children, which was originally developed in the United States (www.incredibleyears.com). METHODS IY Attentive Parenting is evaluated and classified according to the Ungsinn criteria and procedures for describing interventions, as well as providing a summary of effect studies, quality of the research methods, and quality of implementation. A literature search was carried out in the following databases: Embase, Medline, PsychInfo, NORART, Cochrane, Cristin, NORA, SCOPUS, and SweMed. The search resulted in three articles based on one Norwegian study that were included. In addition, information about IY Attentive Parenting was obtained through documentation provided by the program purveyor (including a manual and other materials). RESULTS IY Attentive Parenting is well-described in several documents, including a detailed manual. There is one Norwegian study which has examined the effects of the program on child behavior problems, parenting practices and parental sense of competence. The study is a randomized controlled trial with assessments at baseline, post-treatment, 1, and 4 years follow-up, and was considered to have adequate methodological quality. IY Attentive Parenting appears to provide an improvement in symptoms of behavioral problems at post-treatment, compared to participants in the control group. There was no difference between groups during follow-up at 1 and 4 years. The effect of IY Attentive Parenting may thus be understood as providing a more rapid and immediate reduction in symptoms of behavioral problems. The long-term study documented a lasting effect on positive parenting practices over the 4-year period. Parents receiving the IY Attentive Parenting program also reported less use of harsh disciplining on individual measurement occasions. In addition, the study showed increased parenting satisfaction among parents at post-treatment and 1-year follow-up, and an increased sense of competence at post-treatment and 4-year follow-up. The study did not examine any other primary child outcomes such as social and emotional competence. IY Attentive Parenting is considered to have adequate systems to ensure the quality of implementation. CONCLUSION Despite the lack of more long-term effects on children in terms of the main program objectives, IY Attentive Parenting is classified at evidence level 4 – satisfactory evidence of efficacy.
dc.language.isonob
dc.relation.urihttps://ungsinn.no/post_tiltak_arkiv/de-utrolige-arene-universalprogrammet-1-utg/
dc.titleKunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket De Utrolige Årene Universalprogrammet (1. utg.)
dc.title.alternativeA systematic review and classification of the Incredible Years - Attentive Parenting program (v1)
dc.typePeer reviewed
dc.typeJournal article
dc.description.versionpublishedVersion
dc.source.volume1
dc.source.journalUngsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge
dc.identifier.cristin1762256
cristin.unitcode7539,10,0,0
cristin.unitnameNasjonalt kompetansesenter for sped- og småbarns psykiske helse
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record